Lesnícky náučný chodník Zubria zvernica, vybudovali Lesy SR š.p.  Banská Bystrica, Odštepný závod Topoľčianky, pri príležitosti 50.výročia  vzniku Zubrej zvernice. Zubria zvernica patrí k významným miestam  ochrany prírody, ale je aj neoddeliteľnou súčasťou histórie slovenského  lesníctva. Boli to práve lesníci, ktorí sa svojím úsilím podieľali na  odchove mnohých zubrov. Úspešným rozmnožovaním topoľčianskeho  stáda, ale najmä získavaním cenných poznatkov zo života zubrov,  významne prispeli k záchrane zubra ako druhu.Tento najväčší európsky  cicavec bol ešte v nedávnej minulosti na pokraji vyhubenia.  Hlavným poslaním Lesov SR, Odštepného závodu v Topoľčiankach je  obhospodarovanie lesov vo vlastníctve štátu. Lesníctvo a poľovníctvo  má v našom regióne bohatú históriu. Práca v lese a lesníctvo patria  k tradičným povolaniam. S lesníckou činnosťou a poľovníctvom úzko  súvisia aj mnohé technické a kultúrne pamiatky, ktoré zanechali  predchádzajúce generácie lesníkov.