História a súčasnosť Zubrej zvernice

Zubria zvernica bola vybudovaná v roku 1958. Celý objekt bol vyhlásený za chránenú študijnú plochu, zameranú na ochranu a najmä zachovanie zubra ako živočíšneho druhu.

Na základe medzinárodnej konvencie bol tento objekt využívaný ako vedeckovýskumné stredisko pre štúdium biológie zubra hrivnatého. V roku 1995 presiahol počet zubrov chovaných v zajatí kritickú hranicu pre zachovanie druhu a zubor hrivnatý bol vyradený z Červenej knihy ohrozených druhov živočíchov. Jeho chov vo zverniciach prestal mať kategóriu záchranného chovu.

V súčasnosti má Zubria zvernica výmeru 140 ha. Z tejto výmery zaberá 27 ha chovateľské jadro, ktoré slúži na chov zubrov a 113 ha tvorí ochranné pásmo, ktorého účelom je eliminovať prípadné úteky zubrov z chovateľského jadra.